Adatkezelési tájékoztató

 1        Az adatkezelési tájékoztató célja

Mizséry Cintia Bernadett egyéni vállalkozó,a továbbiakban MCB ev. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

MCB ev. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.biorezonancianeked.hu/adatvedelem címen. 

A

 MCB ev.

 fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen

az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

       

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

MCB ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. MCB ev.. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

MCB ev. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2        Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a www.biorezonancianeked.hu és a 0036703611411 telefonos elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

A MCB ev. minden hozzá beérkezett e-mailt a telefonos személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Mizséry Cintia Bernadett 

Székhely: Magyarország,1224 Budapest, Dózsa Gy. u.100

Nyilvántartási száma:54010893

A bejegyző bíróság megnevezése:  BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

Adószám:  55350147-1-43

Telefonszám: 0036703611411

 E-mail:  cintiamizsery@gmail.com

 

2.1          Adatvédelmi tisztviselő 

Magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c      —–   ugyfelszolgalat@naih.hu

 

3            A kezelt személyes adatok köre      2

3.1          Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2Honlapon, vagy telefonon keresztül történő bejelentkezés szolgáltatás igénybevételére. Jogalap: Az érintett hozzájárulása. Kezelt adatok: név, e-mail cím, tel. Szám. Időtartam: A cél megvalósulásáig

 

MCB ev.

 a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

       

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  változatlansága igazolható (adatintegritás);  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

MCB ev.

 az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés

ellen.

A

MCB ev.

 olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő

védelmi szintet nyújt.

A MCB ev.. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2          Cookie-k (Sütik)

3.2.1   A sütik feladata

 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;  megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 megkönnyítik a weboldal használatát;  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2   Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k         3

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az

<xy>

weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik

érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4        A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

 weboldal látogatási adatok

 az érintett hozzájárulása GDPR6. cikk(1) bekezdés a,pont

 A weboldal látogatójának IP címe

 Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően max. 6 óráig tárolja

 Honlapon, vagy telefonon keresztül történő bejelentkezés szolgáltatás igénybevételére

 Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a,pont

 Név ,e-mail cím ,telefon szám

 A cél megvalósulásáig. Ha az időpont egy jogviszony létrejöttét, módosulását jelzi akkor azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

5        Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1          Általános adatkezelési irányelvek

A

MCB ev..

 tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson

alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat

az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 4 teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk a

MCB ev..

 részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

       

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

(Infotv.); 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6        Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az <xy> rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az MCB ev. fér hozzá.

7        Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

7.1          Tájékoztatáshoz való jog       5

A

MCB ev..

 megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

7.2          Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

7.3          Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a MCB ev.. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

7.4          Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a MCB ev.. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

7.5          Az adatkezelés korlátozásához való jog

6

Az érintett kérésére a MCB ev.. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 azérintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

7.6          Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

7.7          Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.8          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

7.9          Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

7.10    Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

7.11    Adatvédelmi hatósági eljárás         7

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu  

8            Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A

MCB ev..

 a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges.

 

8